Thiết kế trạm biến áp và đường dây cấp điện áp đến 35kV