Phương châm làm việc

Phương châm làm việc

PHƯƠNG CHÂM LÀM VIỆC

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Hà Nội (HAPEC) lấy việc thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về tiến độ và chất lượng của dịch vụ tư vấn mà mình cung cấp, công trình mà mình thi công  làm mục tiêu quan trọng hàng đầu. Lấy sự hài lòng của khách hàng là thành công của chính Công ty.

ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

Nâng cao thu nhập hằng năm cho người lao động trên cơ sở đánh giá đúng năng lực và hiệu quả công việc của mỗi CBCNV. Tạo điều kiện và khuyến khích việc học hỏi, tính năng động, sáng tạo của mỗi cá nhân. Xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp của cá nhân và  tập thể. Tạo sự gắn bó giữa cán bộ công nhân viên với Công ty, nâng cao ý thức trách nhiệm-xây dựng của mỗi cá nhân làm động lực để Công ty không ngừng phát triển.

ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG

Thực hiện công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin tới các cổ đông; đảm bảo có hiệu quả đầu tư - cổ tức cho cổ đông hằng năm.

VỚI CÁC ĐỐI TÁC

Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ hợp tác, bình đẳng trên nguyên tắc tôn trọng, cạnh tranh lành mạnh vì lợi ích của cộng đồng, khách hàng và của Công ty.

VỚI CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI

Chấp hành luật pháp, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chú trọng đến các hoạt động mang tính xã hội thiết thực và nhân đạo, với phương châm chung tay vì sự phát triển cộng đồng.