Tất cả tin tức

Một số điểm mới của Thông tư 09/2019/TT-BXD Bộ xây dựng

1) Thay đổi về khoản mục trong chi phí xây dựng Một điểm mới của Thông tư 09/2019/TT-BXD rất dễ nhận thấy đó là khoản mục về ”Chi phí gián tiếp” được thay thế cho mục ”Chi phí chung” trong thông tư 06/2016/TT-BXD. Chi phí gián tiếp được tính bằng tỷ lệ (%) trên chi phí trực tiếp...